Binlerce etkinlik ve mekanı keşfet...
Popüler Aramalar
Biletinial Öneriyor
   Biletinial Öneriyor
    Şehrini Keşfet #Şehrine Özel Etkinlikler
    • Türkçe
    • English
    • Hrvatski
    • Shqip
    • Deutsch
    • Français

    Ürün/Hizmet Alanlara Yönelik Aydınlatma Metni

    1. AMAÇ

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesine istinaden, ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenme süreçleri, üçüncü kişilere aktarılması, toplanma yöntemleri, hukuki sebepleri ve KVKK’nın 11. maddesinde yer alan hakları konularında; BİLETİNİAL BİLET BASIM VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ’nin (“Veri Sorumlusu”, “Şirket”) ilgili kişileri bilgilendirme yükümlülüğü bulunmaktadır.

    2. KAPSAM

    İşbu Ürün/Hizmet Alanlara Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), ürün/hizmet alan kişilerin kişisel verilerin işlenmesine yönelik bilgilendirmeyi kapsamaktadır.

    3. TANIMLAR VE GENEL BİLGİLER

    KVKK, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

    Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi ifade eder. Bu kapsamda isim, soy isim, telefon numarası, e-posta adresi gibi kişiyi tanımlayan tüm bilgiler kişisel veridir.

    Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder. Bu kapsamda örneğin bilgilerinizin bilet alımı, iadesi, iptali, değişikliği, kantin alışverişi vb. süreçlerde işlenmesi bir veri işlemedir.

    Veri Sorumlusu, kişisel kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Şirketimiz, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne “BİLETİNİAL BİLET BASIM VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ” ismiyle kayıtlıdır.

    İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.

    Kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası bulunmaksızın işlenmesi yasaktır (“m.5/1”). Ancak kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”), fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (“m.5/2-b”), bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”), veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”), bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”) veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f) hallerinde ilgili kişinin açık rızasına başvurulmaz.

    Özel nitelikli kişisel verilerin de ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır (“m. 6/2”). Ancak sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir (“m. 6/3”).

    Bu kapsamda, veri işleme hukuki sebeplerinin (örneğin m. 5/2 ve m. 6/3) varlığı halinde kişisel verilerin işlenmesi, ilgili kişinin açık rızasına tabi değildir.

    4. AYDINLATMA METNİ

    4.1. Bilgilendirme:Aydınlatma metni başlığında; hangi bilgilerinizin a) ne amaçla, b) kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, c) toplama yöntemi ve hukuki sebebi konularında tarafınıza bilgi verilecektir. Buna ek olarak KVKK’dan doğan haklarınız ve şirketimizin iletişim bilgileri konusunda tarafınıza hatırlatma yapılacaktır.

    4.2. Şirketimiz Bünyesinde İşlenen Kişisel Veriler Nelerdir?

    Kişisel Veri Kategorisi

    Açıklaması

    1-Kimlik

    Ad soyadı ve özel etkinliklerde organizasyon sahibinin talebine istinaden kimlik numarası (örneğin kamu kurumları tarafından organize edilen bazı etkinliklerde kimlik numarası, ilgili kamu kurumu tarafından istenmektedir). Ayrıca yine, kurumsal fatura istenmesi halinde vergi kimlik veya T.C. kimlik numarası talep edilmektedir.

    2-İletişim

    Telefon numarası, e-posta adresi, adres.

    3-Lokasyon

    Tercih edilen etkinlik lokasyonu (il/ilçe gibi).

    4-Özlük

    Kurumsal fatura düzenlenmesi durumunda çalışılan kuruma ilişkin bilgiler, indirimli satın alımlarda indirimi sağlayan belge (örneğin öğrenci belgesi gibi) görseli.

    5-Hukuki işlem

    Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler gibi.

    6-Müşteri işlem

    Çağrı merkezi kayıtları, fatura/dekont/makbuz bilgileri, etkinlik bilgileri (etkinlik adı, saati, tarihi, koltuk numarası, müşteri numarası bilgileri vb.), talep/şikayet bilgileri gibi.

    7-Fiziksel mekân güvenliği

    Kamera kayıtları.

    8-İşlem Güvenliği

    Elektronik bir şekilde gerçekleştirilen işlemlerde kullanılan doğrulama veya güvenlik kodu ile elektronik işlem hareketleri (IP adresi, cihaz, internet sitesi giriş – çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri, internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen alım/iptal/değişiklik/iade hareketleri gibi).

    9-Finans

    Fatura/dekont/makbuzda yer alan ödeme bilgileri, ödemenin kredi kartı/havale/EFT gibi yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmesi durumunda kart/hesap bilgileri gibi.

    10-Pazarlama

    Alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler gibi.

     

    4.3. Kişisel Veriler Süreç Bazında Nasıl İşlenmektedir?

    4.3.1. Bilet İşlemleri

    Bilet (alım, iade, iptal, değişiklik) işlemlerinde hizmet alan kişinin adı, soyadı, e-posta adresi, telefon numarası, etkinlik bilgileri, ödeme ve maskeli bir şekilde kredi kartı bilgileri; KVKK m. 5/2-c, ç ve e kapsamında organizasyon ve etkinlik yönetimi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, ücret politikasının yürütülmesi, yetkili kişi kurum veya kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla kayıt altına alınmaktadır. Bu bilgiler bilet satın alan kişiden gişe, uygulama kendi internet sitemiz veya hizmet verilen üçüncü kişi aracılığıyla dijital veya sözlü olarak elde edilmektedir. İndirimli bilet işlemlerinde yukarıda sayılan bilgilere ek olarak indirimi sağlayan belge, görsel olarak yetkililerimizin dikkatine KVKK m. 5/2-e kapsamında sunulmalıdır.

    Hizmet alan kişinin iletmiş olduğu iletişim bilgileri (telefon numarası veya e-posta adresi); KVKK m. 5/2-ç ve f kapsamında iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi ve yetkili kişi kurum veya kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla kayıt altına alınmakta ve biletin satın alınması halinde etkinliğe ilişkin bilet bilgileri kişinin iletmiş olduğu iletişim kanallarına gönderilmektedir. Bu çerçevede kişinin etkinlik ve iletişim bilgileri; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi amacıyla bilet alındığında otomatik olarak SMS veya e-posta gönderilmek üzere destek alınan üçüncü kişiye (ileti merkezi) aktarılmaktadır. Ayrıca iletişim bilgilerinin iletilmesi durumunda, belirtilen iletişim kanalına bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla doğrulama kodu gönderilmekte ve doğrulama kodu ilgili kişiden istenmektedir.

    Bilet işleminin çevrimiçi ortamda (elektronik veya internet sitesi) alınması durumunda işlem güvenliği bilgisi (doğrulama veya güvenlik kodu ile IP, cihaz, kullanıcı adı, parola ve işlem hareketleri); KVKK m. 5/2-ç ve f kapsamında bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

    Bilet işlemlerinde elde edilen ad, soyadı, e-posta adresi, telefon numarası, etkinlik bilgileri (koltuk numarası, PNR, etkinlik detayı gibi); organizasyon ve etkinlik yönetimi amacıyla organizatöre aktarılmaktadır.

    4.3.2. Malî İşlemler

    Bilet işleminden kaynaklı olarak; hizmet alan kişinin adı, soyadı, etkinlik bilgileri, ödeme, maskeli bir şekilde kredi kartı bilgileri, makbuz/dekont/fatura bilgileri, vergi kimlik/T.C. kimlik numarası; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, yetkili kişi kurum veya kuruluşlara bilgi verilmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla KVKK m. 5/2-a, ç ve e kapsamında muhafaza edilmektedir.

    Vergisel yükümlülüklerimiz nedeniyle; temel kimlik, ödeme, makbuz/dekont/fatura bilgileri, vergi kimlik/T.C. kimlik numarası finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi ile bilgi verilmesi amacıyla yetkili kamu kurum veya kuruluşlarına (vergi dairesi) aktarılmaktadır.

    Online ödeme gerçekleştirilmesi durumunda; temel kimlik, ödeme (kredi kartı/hesap kartı vb.) bilgiler, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi ile bilgi verilmesi amacıyla özel hukuk tüzel kişisi olarak bankaya aktarılmaktadır.

    İptal/iade durumlarında kişinin temel kimlik, ödeme, makbuz/dekont/fatura bilgileri, vergi kimlik/T.C. kimlik numarası finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi ile bilgi verilmesi amacıyla özel hukuk tüzel kişisi olarak bankaya ve yetkili kamu kurum veya kuruluşlarına (vergi dairesi) aktarılmaktadır.

    İşlenen temel kimlik, ödeme, makbuz/dekont/fatura bilgileri, vergi kimlik/T.C. kimlik numarası bilgileri, finans ve muhasebe alanında destek aldığımız üçüncü kişiye iş faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla aktarılmaktadır.

    4.3.3. Üyelik İşlemleri

    Üyelik işlemlerinde üye olacak kişinin adı, soyadı, e-posta adresi, telefon numarası, doğrulama kodu, oturduğu şehir ve parola bilgileri; firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi amacıyla KVKK m. 5/1 (açık rıza) kapsamında ilgili kişinin kendisinden elektronik ortamda elde edilerek işlenmektedir.

    Ayrıca üyelik işleminde e-posta adresi ve telefon numarası bilgilerinin verilmesi durumunda, bu bilgiler bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla (doğrulama kodu gönderilmesi) KVKK m. 5/2-ç ve f kapsamında işlenmektedir. Ayrıca, kullanıcının iletişim bilgileri, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ileti merkezine ve e-posta sunucularına aktarılmaktadır.

    Üye olmak tamamen ilgili kişinin isteğine bağlı olup, üye olmamak, şirketimizin yürüttüğü tüm hizmetlerden yararlanılmaması ile sonuçlanmaz. Ancak bazı etkinliklerde üye olmak, kişiye bilet önceliği kazanılması gibi avantajlar sağlar.

    4.3.4. Ticari Elektronik İleti İşlemleri

    Ticari elektronik işlemlerinde kişinin adı, soyadı, e-posta adresi, telefon numarası, ticari elektronik ileti tercihi ve doğrulama kodu bilgisi; reklam, kampanya, tanıtım veya promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla KVKK m. 5/1 (açık rıza) kapsamında ilgili kişinin kendisinden elektronik ortamda elde edilerek işlenmektedir.

    İletişim bilgilerinin alınması aynı zamanda bu bilgilerin doğrulanmasını gerektirdiğinden; belirtmiş olduğunuz e-posta adresinize veya cep telefonu numaranıza; ticari elektronik ileti gönderimini onaylamak ve işlem güvenliğini sağlamak için bağlantı veya doğrulama kodu gönderilecektir. Dolayısıyla belirtmiş olduğunuz iletişim adreslerine ve hizmet sağlayıcınıza aktarım gerçekleştirilecektir. (Eğer ki belirtmiş olduğunuz e-posta adresinizin sunucusu yurt dışında ise, bu durumda yurt dışına kişisel veri aktarımında bulunulacaktır. Yurt dışı kişisel veri aktarımına onay göstermiyor iseniz lütfen e-posta adresinizin sunucularının Türkiye’de konumlandırıldığından emin olunuz).

    İletişim bilgilerinizi iletmenizin ardından,tarafınıza gelen doğrulama kodunu kullanarak (veya görevlimize söyleyerek) ticari iletişim ve ticari elektronik ileti izninizi verebilirsiniz. Ticari iletişim ve elektronik iletilere izin vermeniz halinde sizlere pazarlama, kampanya, tanıtım ve promosyon amaçlı SMS veya e-posta gönderilmesine onay göstermiş olacaksınız. Onayınızı dilediğiniz zaman ve hiçbir sebep göstermeksizin geri çekebilir, onayınıza tabi veri işlemeyi sonlandırabilirsiniz.

    İşlemiş olduğumuz kişisel veriler; iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla ileti merkezi ve e-posta sunucularına aktarılmaktadır. Ayrıca tercih bilgilerinin İleti Yönetim Sistemi’nde (İYS) kayıt altına alınması sebebiyle, bilgiler İYS’ye aktarılmaktadır. Yine bu bilgiler, bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla (doğrulama kodu alınması) destek alınan üçüncü kişiye aktarılmaktadır. Diğer yandan, yetkili kamu kurum veya kuruluşlara bilgi verilmesi ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla yetkili kamu kurum veya kuruluşlarına (Ticaret Bakanlığı, talep halinde adliye birimleri, Kişisel Verileri Koruma Kurumu gibi) aktarım yapılabilmektedir. Son olarak, işlenen kişisel verileriniz normal şartlarda aktarılmamakla birlikte, hukuki bir işlemin tesis edilmesi ihtiyacının bulunması durumunda (örneğin dava açılması, savunma yapılması, resmî makamlardan bilgi/belge istenmesi gibi) hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları (örneğin mahkeme, savcılık, otoriteler gibi) ile hukuk alanında hizmet aldığımız özel hukuk kişisine (avukat, arabulucu gibi) aktarılabilir.

    Ticari elektronik ileti izni verilmesi tamamen ilgili kişinin isteğine bağlı olup, ileti izni vermemek, hizmetlerimizden yararlanılmaması ile sonuçlanmaz. Ticari elektronik ileti izni vermeden de hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

    E-bülten işlemleri, SMS gönderilmesi, e-posta gönderilmesi işlemleri ticari elektronik ileti faaliyeti kapsamında değerlendirilmektedir.

    4.3.5. Kamera Kayıt İşlemleri

    Hizmet verilen alanlarda ve çevresinde güvenlik kameraları aracılığıyla görüntülü kayıt yapılmaktadır. Bu kayıtlar; acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini amaçlarıyla KVKK m. 5/2-ç, e ve f kapsamında işlenmektedir. Elde edilen kayıtlar, talep edilmesi halinde veya hukuki bir işlemin tesis edilmesi durumunda yetkili kişi kurum veya kurumlara bilgi verilmesi ve hukuk işlerinin takibi amacıyla üçüncü kişilerle (emniyet güçleri, adliye birimleri, destek alınan avukat gibi) paylaşılabilmektedir.

    Ayrıca, Torun Center lokasyonumuzda bulunan kamera kayıtları, yer sahibi olmasından dolayı kendileriyle paylaşılmaktadır.

    4.3.6. İletişim / Talep / Şikayet Faaliyetleri

    İletişim faaliyetleri, birden çok amaca hizmet edebilir. Yine, iletişim faaliyetlerinde iletişim içeriğine bağlı olarak değişebilen kişisel veriler işlenebilir. Ancak temel anlamda; ilgili kişinin adı, soyadı, kimlik numarası, telefon numarası, e-posta adresi, adresi, iletişim yazılı olarak yürütülüyor ise evrak numarası ve evrakın içeriğindeki diğer bilgiler, başkası adına iletişim kuruluyorsa vekaletname, yetki belgesi gibi bilgiler işlenmektedir. Bu bilgiler; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi kurum veya kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla KVKK m. 5/2-a, ç, e, f kapsamında işlenmektedir. Bazı durumlarda kimlik doğrulaması yapılması (bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi) amacıyla kimlik belgesi örneği istenebilmektedir.

    İşlenen bilgiler; ilgili kişi, kurum kaynakları ve kurum dışı kaynaklar (veli/vasi/temsilci, diğer özel kurumlar, kamu kurumları, organizatör vb.) aracılığıyla fiziksel, dijital veya sözlü olarak elde edilmektedir.

    İşlenen bilgiler; iletişimin türüne ve nedenine göre değişebilmekle birlikte, üçüncü kişi olarak iletişimin muhatabına veya ilgilisine, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve yetkili kişi kurum veya kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla aktarılabilmektedir. Örneğin talep / şikayet sürecinin sonuçlanması için gerekli olduğu kadarıyla bilgi verilmesi amacıyla, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla, talep / şikayetlerin yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum veya kuruluşlarına ve diğer üçüncü kişilere (vekaletnamede açık bir şekilde yazması durumunda temsilciye veya yetkili veli/vasi'ye) aktarım yapılabilmektedir.

    Ayrıca iş sürekliliğinin sağlanması ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla e-posta sunucularına aktarım yapılabilmektedir.

    4.3.7. Çağrı Merkezi İşlemleri

    Çağrı merkezimiz aracılığıyla yaptığınız görüşmeler, hukuk işlemlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, risk yönetim süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK m. 5/2-e ve f kapsamında dijital olarak elde edilerek kayıt altına alınmaktadır. Yapacağınız görüşmelerde ad, soyadı, müşteri işlem bilgisi, pazarlama bilgisi gibi bilgiler yer aldığı takdirde söz konusu kişisel verileriniz de işlenecektir.

    Elde edilen kayıtlar, gündeme gelirse hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla ve bilgi verilmesi amacıyla yetkili kamu kurum veya kuruluşlarına ve hukuk alanında hizmet alınan kişiye aktarılabilir.

    Ayrıca çağrı merkezimiz aracılığıyla bir talep/şikayette bulunmanız durumunda, talep/şikayete ilişkin bilgileriniz talep/şikayetin çözümlenmesi için gerektirdiği ölçüde ilgili ve yetkili üçüncü kişilerle paylaşım yapılabilir.

    4.3.8. İnternet Sitesi Aracılığıyla Çerezlere Yönelik Veri İşlenmesi

    İnternet sitemizde bulunan çerezlerle ilgili olarak, yine internet sitemizde çerez aydınlatma metni bulunmaktadır.

    4.3.9. Hukuk İşlemleri

    Şirketimizde bulunan kişisel veriler; hukuk kurallarının ihlal edildiğinden şüphelenilmesi halinde, üçüncü kişiler tarafından şirketimiz ya da iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişiler aleyhine dava açılması, suç duyurusunda bulunulması gibi durumlarda veya savunma ya da iddiada bulunulması gibi hukuki durumlarda hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi kurum veya kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlenebilmekte ve aynı amaçlara ek olarak iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla hukuki işlemin ilgili olduğu ve yetkili bulunan üçüncü kişilere, destek alınması sebebiyle hukuk alanında faaliyet gösteren kişilere ya da destek alınan kişilerin kullanmış olduğu hukukla ilgili yazılım ve programlara kişisel veri aktarımı yapılabilmektedir.

    Hukuk işlemlerinin yürütülmesi dahilinde kişisel veriler KVKK m. 5/2-a, ç, e ve f kapsamında işlenmektedir.

    Belirtmek isteriz ki, kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi ile kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi durumları KVKK m. 28/1 uyarınca tam istisna durumudur. Aynı şekilde, kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması, kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması ve kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması durumları KVKK m. 28/2 uyarınca kısmî istisna halini oluşturmaktadır.

    4.4. İlgili Kişinin Hakları Nelerdir? Bu Haklar Nasıl Kullanılabilir?

    İlgili kişinin hakları, 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde yer almaktadır. Bu madde kapsamındaki haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde tarafımıza başvuruda bulunarak kullanabilirsiniz. İnternet sitemizin “KVKK” bölümünde başvuru formuna ilişkin bilgi bulabilirsiniz.

    4.5. Kişisel Verilerin İşlenmesiyle İlgili Daha Detaylı Bilgi İçin Başka Nereye Başvurabilirim?

    Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili daha detaylı bilgi için 4.4.’te bulunan yöntemin izlenmesi gerekmektedir. Ancak ilgili kişi kendisine sözlü olarak bilgilendirme yapılmasını isterse, banko/gişede bulunan şirket görevlimizden sözlü bilgilendirme talep edebilir.

    4.6. Veri Sorumlusunun Kimliği / İletişim Bilgileri

    Adı : BİLETİNİAL BİLET BASIM VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

    Adres : Üçevler mah. Ünseven Sk. No: 4 İç Kapı No: 5 Nilüfer / Bursa